آتش آسمانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآتش برابر عربی نار است و مقصود از آن در این مدخل، آتش دنیایی است نه آخرتی، و از کاربردهای استعاره‌ای و تشبیهی آن نیز برداشت شده است. در این مدخل از واژه‌های «تورون»، «حرق»، «موریات» و «نار» استفاده شده است.


عهد الهی در پندار یهود

[ویرایش]

سوختن قربانی مدعی رسالت با آتش آسمانی، عهدی الهی در پندار یهود برای ایمان به رسولان:
«الذین قالوا ان الله عهد الینآ الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکله النار قل قد جآءکم رسل من قبلی بالبینـت وبالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صـدقین.»
(اینها) همان کسانی (هستند) که گفتند: « خداوند از ما پیمان گرفته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا (این معجزه را انجام دهد:) یک قربانی بیاورد، که آتش ( صاعقه آسمانی‌ ) آن را بخورد!» بگو: «پیامبرانی پیش از من، برای شما آمدند؛ و دلایل روشن، و آنچه را گفتید آوردند؛ پس چرا آنها را به قتل رساندید اگر راست می‌گویید؟!» (مراد از «الذین قالوا» طبق شان نزول گروهی از یهود می‌باشد.)

راست‌گویی

[ویرایش]

سوختن قربانی مدعی رسالت در آتشی از آسمان ، نشانه راست گویی او از دیدگاه یهود:
الذین قالوا ان الله عهد الینآ الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکله النار قل قد جآءکم رسل من قبلی بالبینـت وبالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صـدقین.

معجزه برخی انبیا

[ویرایش]

سوخته شدن قربانی به آتش آسمانی، معجزه برخی انبیا و رسولان بنی اسرائیل:
الذین قالوا ان الله عهد الینآ الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکله النار قل قد جآءکم رسل من قبلی بالبینـت وبالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صـدقین.

پذیرش معجزه

[ویرایش]

عدم پذیرش معجزه سوختن قربانی به آتش آسمانی از سوی یهود در صورت ارائه:
الذین قالوا ان الله عهد الینآ الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکله النار قل قد جآءکم رسل من قبلی بالبینـت وبالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صـدقین.

آتشی از غیب

[ویرایش]

سوخته شدن قربانی با آتشی از غیب ، معجزه برخی انبیاء و رسولان بنی اسرائیل:
الذین قالوا ان الله عهد الینآ الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکله النار قل قد جآءکم رسل من قبلی بالبینـت وبالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صـدقین.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آتش آسمانی؛آتش افروزان؛خلقت از آتش؛فواید آتش؛نجات از آتش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البیان، ذیل آیه.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۸۳.    
۳. آل عمران/سوره۳، آیه۱۸۳.    
۴. آل عمران/سوره۳، آیه۱۸۳.    
۵. آل عمران/سوره۳، آیه۱۸۳.    
۶. آل عمران/سوره۳، آیه۱۸۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش آسمانی».جعبه ابزار