آجام اصلی ابراهیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآجام به معنای نیستان و جنگل به کار می رود و از این عنوان در بابهای خمس ، تجارت و احیاء موات بحث شده است.


تعریف

[ویرایش]

آجام یا اِجام عبارت است از زمین دارای درختان و نی‌های بسیار.برخی نیز درختان و نی‌های زمین یاد شده را آجام دانسته‌اند.مرجع تشخیص آجام به هر دو معنا، عرف است.

کاربرد فقهی

[ویرایش]


← در انفال


آجام از انفال است، لیکن اختلاف است که آیا مطلقا ، حتّی آجام واقع در زمینهای دارای مالک خاص یا عام ، مانند زمینهای خراجی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد جزء انفال است، یا تنها آجام واقع در زمینهایی که ملک امام علیه السّلام است، مانند زمین موات یا بدون مالک؟ نظر بیشتر فقها ، قول اوّل است.

احکام

[ویرایش]

آجام با احیاء تملّک می‌شود و تحقّق آن به قطع یا اصلاح درختان و نیز کشیدن آبهای اضافی و آماده کردن زمین برای بهره‌برداری است.
فروختن ماهی موجود در آجام به دلیل مجهول بودن آن، باطل است، مگر آنکه چیزی که بیعش به تنهایی صحیح است ضمیمه آن شود. دراین صورت برخی قائل به صحّت بیع شده‌اند. متأخران گفته‌اند:اگر مقصود اصلی در بیع، نی‌ها و درختان باشد و ماهی به تبع آن در معامله قرار داده شود بیع صحیح است و در صورت عکس یا مقصود بودن هر دو، بیع باطل خواهد بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.    
۲. جواهر الکلام، ج۱۶.    
۳. مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۵.    
۴. الحدائق‌الناضرة، ج۱۲، ص۲۷۵.    
۵. منهاج الصالحین(حکیم)، ج۲، ص۱۱.    
۶. منهاج الصالحین (سیستانی)، ج۲، ص۲۳۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه فارسی برگرفته از مقاله آجام    جعبه ابزار