آرامش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآرامش‏ به آرام بودن، عدم حرکت و همچنین به معنی سکون داشتن و طمأنینه است که در باب صلات آمده است.


موارد بررسی آرامش

[ویرایش]

آرامش بدن در باب صلات از دو منظر قابل بررسی است:
۱ – آرامش بدن در حال نماز
۲ - آرامش بدن در غیر حال نماز

← آرامش بدن در حال نماز


آرامش بدن در اذکار و افعال واجب نماز، واجب است
[۱] العروة الوثقی ج۱، ص۶۴۱.
، امّا از ارکان نیست تا ترک آن از روی سهو یا فراموشی موجب بطلان نماز شود.
آرامش بدن در اذکار مطلق (ذکرهایی که استحباب آن اختصاص به نماز ندارد) واجب نیست و در اذکار مستحب نماز، مورد اختلاف است.
[۳] العروة الوثقی ج۱، ص۶۴۰-۶۴۲.

در وجوب آرامش مأموم در حال قرائت امام جماعت نیز اختلاف است.

← آرامش بدن در غیر حال نماز


در وجوب آرامش بدن در غیر حال نماز مانند حال گفتن ذکر در دو سجده سهو و نشستن میان آن دوو خواندن خطبه نماز جمعهو نشستن میان آن دو، محل بحث است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۱، ص۶۴۱.
۲. جواهر الکلام ج۹، ص۲۴۵.    
۳. العروة الوثقی ج۱، ص۶۴۰-۶۴۲.
۴. العروة الوثقی ج۳، ص۱۵۵.    
۵. جواهر الکلام ج۱۲، ص۴۵۰.    
۶. جواهر الکلام ج۱۱، ص۲۳۰.    
۷. جواهر الکلام ج۱۱، ص۲۳۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۲۷.    جعبه ابزار