آرزوکنندگان در قیامت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم گروه های مختلفی ذکر شده است که در قیامت آرزو می کنند.


اعراض کنندگان

[ویرایش]

اعراض کنندگان از یاد خدا، آرزومند داشتن فاصله‌ای طولانی بین خود و شیطان در قیامت هستند.
و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطنا فهو له قرین ؛ حتی اذا جاءنا قال یلیت بینی و بینک بعد المشرقین...

انسان ها

[ویرایش]

انسان‌ها در قیامت، آرزومند انجام عمل صالح در دنیا برای حیات آخرتی خود هستند.
و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسن و انی له الذکری ؛ یقول یلیتنی قدمت لحیاتی.

ظالمان

[ویرایش]

آرزوی ستمگران در قیامت مبنی بر پیروی از پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در دنیا است.
و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یلیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا.
ستمگران در قیامت، آرزومند دوست نگرفتن از گمراه کنندگان هستند.
و یوم یعض الظالم علی یدیه... ؛ یویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ؛ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی...
ستمگران در قیامت، آرزومند یافتن راهی برای گریز از عذاب هستند.
... و تری الظلمین لما راوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل.
ستمگران، آرزومند داشتن فاصله‌ای طولانی بین خود و شیطان در قیامت هستند.
و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطنا فهو له قرین ؛ حتی اذا جاءنا قال یلیت بینی و بینک بعد المشرقین... ؛ ولن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون.

فراموش کنندگان قیامت

[ویرایش]

فراموش کنندگان قیامت، پس از برپایی قیامت، آرزومند بازگشت به دنیا هستند.
... یوم یاتی تاویله یقول الذین نسوه من قبل... فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد... (ضمیر مفعولی در «نسوه» می‌تواند به «یوم یاتی تاویله» که همان روز قیامت است، برگردد. در این صورت، مفید نکته برداشت شده است.)
فراموش کنندگان قیامت، پس از برپایی قیامت، آرزومند بهره مندی از شفاعت شفیعان هستند.
... یوم یاتی تاویله یقول الذین نسوه من قبل... فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد...

کافران

[ویرایش]

کافران، در آرزوی بازگشت به دنیا و ایمان به خدا هستند.
... یقول الذین کفروا... ؛ و لو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یلیتنا نرد و لانکذب بایت ربنا و نکون من المؤمنین.
کافران در قیامت، آرزومند فرو رفتن در زمین و یک سان شدن با خاک هستند.
یومئذ یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوی بهم الارض...
کافران در قیامت، آرزومند خاک بودن (و محشور نشدن برای حسابرسی) هستند.
... یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یلیتنی کنت تربا.
تقاضا و آرزوی کافران در قیامت، برای بازگشت به دنیا و نیکوکار شدن است.
او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین.
کافران در قیامت، آرزومند مسلمان بودن در دنیا هستند.
... یقول الذین کفروا... ؛ و لو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یلیتنا نرد و لانکذب بایت ربنا و نکون من المؤمنین.
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین.
الملک یومـئذ الحق للرحمـن وکان یوما علی الکـفرین عسیرا ؛ و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یلیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا.

گمراهان

[ویرایش]

آرزوی گمراهان مشرک برای بازگشت به دنیا، جهت ایمان آوردن به خدا است.
و برزت الجحیم للغاوین؛ و قیل لهم این ما کنتم تعبدون؛ من دون الله... ؛ فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین.

گناه کاران

[ویرایش]

آرزوی گناه کاران در قیامت برای داشتن فاصله طولانی بین خویش و اعمالشان است.
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا...
آرزوی گناه کاران برای رهایی از عذاب در قیامت با پرداخت فدیه است.
... یود المجرم لویفتدی من عذاب یومئذ ببنیه.

مشرکان

[ویرایش]

آرزوی مشرکان در قیامت برای بازگشت به دنیا جهت تبری از رهبرانشان است.
اذ تبرا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و راوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب ؛ و قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرا منهم کما تبرءوا منا...

مکذبان

[ویرایش]

تکذیب کنندگان آیات الهی در قیامت، آرزومند بازگشت به دنیا برای جبران عمل خویش هستند.
و لو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یلیتنا نرد و لانکذب بایت ربنا و نکون من المؤمنین.

منکران

[ویرایش]

منکران قرآن در قیامت، آرزومند بازگشت به دنیا برای جبران عمل خویش هستند.
... یوم یاتی تاویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل... (برداشت فوق بر این اساس است که ضمیر «نسوه» به کتاب در آیه پیش برمی گردد.)
آرزوی منکران قیامت برای یافتن شفیع در آن روز است.
... یوم یاتی تاویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل... (ضمیر مفعولی در «نسوه» می‌تواند به کتاب در آیه پیش و نیز به «یوم یاتی تاویله» برگردد که مقصود همان روز قیامت است و برداشت، طبق احتمال دوم است.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زخرف/سوره۴۳، آیه۳۶.    
۲. زخرف/سوره۴۳، آیه۳۸.    
۳. فجر/سوره۸۹، آیه۲۳.    
۴. فجر/سوره۸۹، آیه۲۴.    
۵. فرقان/سوره۲۵، آیه۲۷.    
۶. فرقان/سوره۲۵، آیه۲۷ - ۲۹.    
۷. شوری/سوره۴۲، آیه۴۴.    
۸. زخرف/سوره۴۳، آیه۳۶.    
۹. زخرف/سوره۴۳، آیه۳۸.    
۱۰. زخرف/سوره۴۳، آیه۳۹.    
۱۱. اعراف/سوره۷، آیه۵۳.    
۱۲. اعراف/سوره۷، آیه۵۳.    
۱۳. انعام/سوره۶، آیه۲۶.    
۱۴. انعام/سوره۶، آیه۲۷.    
۱۵. نساء/سوره۴، آیه۴۲.    
۱۶. نبا/سوره۷۸، آیه۴۰.    
۱۷. زمر/سوره۳۹، آیه۵۸.    
۱۸. انعام/سوره۶، آیه۲۵.    
۱۹. انعام/سوره۶، آیه۲۷.    
۲۰. حجر/سوره۱۵، آیه۲.    
۲۱. فرقان/سوره۲۵، آیه۲۶ - ۲۷.    
۲۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۹۱-۹۳.    
۲۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۰۲.    
۲۴. آل عمران/سوره۳، آیه۳۰.    
۲۵. معارج/سوره۷۰، آیه۱۱.    
۲۶. بقره/سوره۲، آیه۱۶۶.    
۲۷. بقره/سوره۲، آیه۱۶۷.    
۲۸. انعام/سوره۶، آیه۲۷.    
۲۹. اعراف/سوره۷، آیه۵۳.    
۳۰. اعراف/سوره۷، آیه۵۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آرزو»جعبه ابزار