آزار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عنوان آزار در منابع فقهی به معنای اذیت استفاده شده است و از آن در بابهای صلات، صوم، حج و صید و ذباحه به مناسبت سخن رفته است.


آزار رساندن به مؤمن و پدر و مادر

[ویرایش]

آزار رساندن به مؤمنو نیز پدر و مادر- هر چند با گفتن اف-، همچنین روزه مستحبییا سفراگر موجب اذیت پدر، مادر و جد شود، حرام است.

دفن مرده

[ویرایش]

واجب است مرده به گونه‏‌ای به خاک سپرده شود که بوی آن به کسی آزار نرساند.

کراهت بوی بد در مسجد

[ویرایش]

رفتن به مسجد برای کسی که بوی دهانش- به خاطر خوردن سیر و مانند آن- دیگران را آزار میدهد، مکروه است.

ذبح حیوان

[ویرایش]

مستحب است کسی که سر حیوان را می‏‌برد، کاری کند که حیوان کمتر اذیت گردد مانند این که آلت ذبح را تیز نماید.
پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۲، ص۷۴.    
۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۴.    
۳. توضیح المسائل، ص۲۲۹.    
۴. توضیح المسائل، ص۱۷۷.    
۵. توضیح المسائل، ص۸۲.    
۶. توضیح المسائل، ص۱۲۶.    
۷. توضیح المسائل، ص۳۶۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۳۶.    جعبه ابزار