آسان‌گیری بر پیامبر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در قرآن کریم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را به آسان گیری در امور سفارش کرده است.آسان گیری در ابلاغ قرآن

[ویرایش]


خداوند به آسان گرفتن پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم برخود در ابلاغ قرآن سفارش کرده است.
مآ انزلنا علیک القرءان لتشقی.ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را به زحمت بيفكني.


پرهیز از مشقت در عبادت

[ویرایش]


سفارش خداوند به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در آسان گرفتن بر خود و پرهیز از عبادت‌های مشقت بار است.
مآ انزلنا علیک القرءان لتشقی. (در شأن نزول آیه آمده است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم پس از نزول قرآن در انجام عبادت‌ها، خود را به سختی می‌افکند؛ به گونه‌ای که پاهای مبارکش متورم شده بود.)


آسان گیری در مسائل زناشویی

[ویرایش]

خدا بر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مسائل زناشویی آسان گرفت.
ترجی من تشاء منهن و تؤؤی الیک من تشاء و من ابتغیت ممن عزلت فلاجناح علیک... («ترجی» از ماده «رجی» یا «رجا» به معنای تاخیر انداختن و در آیه، کنایه از به تاخیر انداختن همخوابگی است. اعطای چنین حقی از جانب خدا به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و نیز حق داشتن حضرت برای فرا خواندن همسری که قرار بوده از او کناره بگیرد، از آسان گیری بر او حکایت دارد.)


آسان گیری تکالیف بر پیامبر

[ویرایش]

تکالیف برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم آسان قرار داده شد.
ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له...
یا ایها النبی انا احللنا لک ازوجک التی ءاتیت اجورهن و ما ملکت یمینک مما افاء الله علیک و بنات عمک و بنات عمتک و بنات خالک و بنات خلتک التی هاجرن معک و امراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازوجهم و ما ملکت ایمنهم لکیلا یکون علیک حرج.. (تشریع احکام ویژه ازدواج برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از آسان گیری‌های خدا برای حضرت است.)
و نیسرک للیسری. (از جمله احتمال‌هایی که در آیه وجود دارد، این است که «نیسر» به معنای «نوفق» یا به همان معنای لغوی یعنی آسان کردن باشد. بنابر احتمال اول، مقصود آیه این است: ما تو را به امری آسان که همانا شریعت است، موفق می‌کنیم.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طه/سوره۲۰، آیه۲.    
۲. طه/سوره۲۰، آیه۲.    
۳. زمخشری، الکشاف، ج۳، ص۴۹.    
۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۱.    
۵. لسان العرب، ج۱، ص۸۳.    
۶. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۸.    
۷. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۰.    
۸. اعلی/سوره۸۷، آیه۸.    
۹. طبرسی، مجمع البیان، ج۱۰، ص۳۳۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آسانی»جعبه ابزار