آشامیدنی‌های مباح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به آشامیدنی‌های مباح اشاره شده است.


آب

[ویرایش]

آب از آشامیدنی‌های مباح است.
و اذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم کل اناس مشربهم کلوا و اشربوا من رزق الله و لاتعثوا فی الارض مفسدین.
هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب...
فنادیها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا؛ فکلی و اشربی...
ارکض برجلک هـذا مغتسل بارد وشراب.
افرءیتم الماء الذی تشربون؛ لو نشاء جعلنـه اجاجا فلولا تشکرون.

آب میوه

[ویرایش]


← آب انگور


استفاده از آب انگور ، امری مباح و روا است.
و من ثمرت النخیل و الاعنب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا.... («و من ثمرات النخیل و الاعنب» متعلق است به «نسقیکم» که در تقدیر است، و معنی آیه چنین می‌شود ما شما را از شیره خرما و انگور سیراب کردیم).

← شیره خرما


جواز استفاده از شیره خرما :
و من ثمرت النخیل و الاعنب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا...

شیر

[ویرایش]

شیر چارپایان، از بهترین آشامیدنی‌های گوارا و سالم است.
و ان لکم فی الانعم لعبرة نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشربین.
شیر چارپایان از آشامیدنی‌های مطلوب و مباح است.
و ان لکم فی الانعم لعبرة نسقیکم مما فی بطونها.... .
.. انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعما فهم لها ملکون؛ و لهم فیها منفع و مشارب...

عسل

[ویرایش]

عسل از نوشیدنی‌های شفابخش برای تمام انسان‌ها:
... یخرج من بطونها شراب مختلف الونه فیه شفاء للناس...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۶۰.    
۲. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰.    
۳. مریم/سوره۱۹، آیه۲۴.    
۴. مریم/سوره۱۹، آیه۲۶.    
۵. ص/سوره۳۸، آیه۴۲.    
۶. واقعه/سوره۵۶، آیه۶۸.    
۷. واقعه/سوره۵۶، آیه۷۰.    
۸. الکشاف، ذیل آیه.    
۹. نحل/سوره۱۶، آیه۶۷.    
۱۰. نحل/سوره۱۶، آیه۶۷.    
۱۱. نحل/سوره۱۶، آیه۶۶.    
۱۲. مومنون/سوره۲۳، آیه۲۱.    
۱۳. یس/سوره۳۶، آیه۷۱.    
۱۴. یس/سوره۳۶، آیه۷۳.    
۱۵. نحل/سوره۱۶، آیه۶۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آشامیدنی‌های مباح».جعبه ابزار