آهن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآهن به فلز معروف به همین نام اطلاق می شود.


احکام آهن در فقه

[ویرایش]

احکام آهن در ابواب طهارت، صلات، خمس و صید و ذباحه به مناسبت آمده است.

← تیمم کردن بر آهن


تیمم بر براده آهن جایز نیست.

← استفاده آهن در تجهیز میت


گذاشتن آهن بر شکم محتضر و میت و نیز بریدن کفن با آهن مکروه است.
[۳] العروة الوثقى ج۱، ص۴۱۳.


← سجده بر آهن


سجده کردن بر آهن جایز نیست.

← اداء نماز مقابل آهن


نماز خواندن مقابل آهن مکروه است.
[۵] العروة الوثقى ج۱، ص۵۹۵.


← همراه داشتن آهن در نماز


همراه داشتن آهن آشکار مانند شمشیر و چاقو در حال نماز مکروه است.

← استفاده از انگشتر آهنی


در دست کردن انگشتر آهنى کراهت دارد.

← خمس معدن آهن


اگر آهن استخراج شده از معدن به حد نصاب برسد، خمس دارد.

← ذبح حیوان با ابزار آهنی


تذکیه حیوانات در صورت امکان باید با ابزار آهنى انجام شود.

← استعمال آهن در قصاص


بنابر قول مشهور در آلت قصاص اعضا شرط است که از جنس آهن باشد.
[۱۰] تکملة المنهاج، ص۹۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جامع المقاصد ج۱، ص۴۸۰.    
۲. جواهر الکلام ج۴، ص۲۷-۲۸.    
۳. العروة الوثقى ج۱، ص۴۱۳.
۴. الحدائق الناضرة ج۷، ص۲۴۶-۲۴۷.    
۵. العروة الوثقى ج۱، ص۵۹۵.
۶. جواهر الکلام ج۸، ص۲۶۴-۲۶۶.    
۷. جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۵.    
۸. جواهر الکلام ج۳۶، ص۹۹-۱۰۰.    
۹. جواهر الکلام ج۴۲، ص۳۶۰-۳۶۱.    
۱۰. تکملة المنهاج، ص۹۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۶۷-۱۶۸.    جعبه ابزار