آوارگی انبیا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که باعث آوارگی انبیاء شده بودند دچار عذاب و نابودی شدند.


کیفر آوارگی انبیاء

[ویرایش]

گرفتار شدن به عذاب استیصال و نابودی، کیفر آواره ساختن انبیاء بوده است.
و ان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذا لایلبثون خلفک الا قلیلا • سنة من قد ارسلنا قبلک من رسلنا...
تهدید شدن انبیا، به آوارگی و اخراج از سرزمین خود از سوی کافران صورت گرفته بود.
و قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۶.    
۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۷.    
۳. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله«آوارگی انبیا »جعبه ابزار