ابرو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابرو دو نوع معنا شده است:
۱.
استخواناستخوان: از اجزاء معروف بدن است
منحنی بالای کاسۀ
چشمچشم از اعضای بدن است که دارای قوه بینایی بوده , از آن در بابهاى طهارت، صلات، صوم، حج، اطعمه و اشربه، قصاص و دیات سخن رفته است
با گوشت و مو.
۲. رشته موی روییده شده بر بالای چشم.
ابرو به هر دو معنا در
فقه‌فقه، به معنای فهمیدن و درک کردن می باشد که به استنباط احکام شرع کمک می‌کند
دارای‌ احکامی است که در ابواب ،
حجحج یکی از فروع دین است
،
قصاص قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است
و
دیاتدیات اموال ثابت بر ذمه انسان به سبب جنایت بر انسان آزاد می‌باشد
آمده است.


تعریف ابرواستخوان منحنی بالای کاسۀ چشم با گوشت و مو و رشته موی روییده شده بر بالای چشم را ابرو گویند.
ابرو به هر دو معنا در
فقه‌فقه، به معنای فهمیدن و درک کردن می باشد که به استنباط احکام شرع کمک می‌کند
دارای‌ احکامی است که در ابواب ،
حجحج یکی از فروع دین است
،
قصاص قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است
و
دیاتدیات اموال ثابت بر ذمه انسان به سبب جنایت بر انسان آزاد می‌باشد
آمده است.

ابرو در تیممدر وجوب کشیدن دست‌ها بر منحنی بالای چشم در
تیمّمتيمم از مطهرات است ==مواردي كه بايد تيمم كرد== دستور داده شده كه هنگام عدم امكان غسل يا وضو با آب، با خاك تیمم كرده بر صورت و دستهايش بكشد، با اين كار يعنى ماليدن خاك به صورت و دستها كه از اعضاى رئيسه و اصلى بدن هستند در واقع انسان خود را در مقابل خدا به نوعى حقارت و ذلّت مى‏كشاند در اين هنگام بايد توجه داشته باشى كه روح و قلبت را اگر نتوانستى با اخلاق حمیده و اوصاف جميله از رذائل اخلاقى پاك كنى بايد او را خرد و حقير و با تازيانه ذلت و خوارى سيرابش كنى، باشد كه مولاى رحيم و آقاى كريمت به آن قلب شكسته نظرى كند و با پرتوى از نور درخشانش به او حيات بخشد، زيرا همچنانكه در حديث آمده خدا را بايد در قلوب شكسته يافت در حدیث قدسی است كه چون حضرت موسی عليه السّلام از خدا پرسيد در كجا بيشتر مى‏توان تو را يافت؟ فرمود:انّى عند القلوب المنكسرة و القبور المندرسةيعنى من در دلهاى شكسته و نزد قبرهاى كهنه‏ام، منظور اين است كه دعا با دل شكسته و در قبرستان بيشتر اجابت مى‏شود
اختلاف است.
[۲] مستمسک العروة ج۱، ص۴۰۹.


مسح ابرو بعد از شستن دست بعد از غذامسح کردن منحنی بالای چشم پس از شستن دست بعد از غذا می‌باشد.

چیدن موی بلند ابرو در حال احراماگر ابرو به اندازه‌ای بلند باشد که مانع دیدن
محرممُحَرَّم به ضم میم و فتح حاء و تشدید راء به فتح به اولین ماه سال قمری گفته می‌شود
گردد، وی می‌تواند آن را کوتاه کند، اما در این که این عمل موجب
فدیهفِدْیه در لغت به معنی اعطا کردن مال است
می‌شود یا نه، اختلاف است.

از بین رفتن ابرو به سبب جنایتاگر ابرو با
جنایتیجِنایت، اصطلاحی‌ در فقه‌ و حقوق‌ ، به‌ معنای‌ وارد کردن‌ هرگونه‌ صدمه‌ به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ افراد، که‌ کیفری‌ شرعی‌، مانند قصاص‌ یا دیه‌ ، دارد
از بین برود،
قصاص قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است
ثابت است، اما اگر پیش از قصاص بروید، در ثبوت قصاص اختلاف است.

دیه ابروبنا بر رأی مشهور،
دیۀدیه دارای دو معنی لغوی_ به معنای راندن و رد کردن _و اصطلاحی_ به معنای مالی که در صورت وقوع جنایت باید ادا شود_ است و از آن در معنی اصطلاحی به خون بها و دیه مقدَّر نیز تعبیر می شود
یک ابرو و دو ابرو در صورتی که دیگر نرویند، به ترتیب دویست و پنجاه و پانصد مثقال شرعی طلای مسکوک است، اما اگر دوباره بروید،
ارشارش مال پرداختی برای جبران خسارت مالی يا بدنی را گویند
ثابت است.

شانه زدن ابروشانه زدن ابرو مستحب است.

پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۴۲، ص۳۷۳.    
۲. مستمسک العروة ج۱، ص۴۰۹.
۳. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۵۰-۴۵۱.    
۴. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۸۰.    
۵. جواهر الکلام ج۴۲، ص۳۷۳-۳۷۵.    
۶. جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۷۵-۱۷۷.    
۷. الحدائق الناضرة ج۵، ص۵۶۵.    


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۳۲.    
جعبه ابزار