اتساع قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقسیم قرآن به نُه بخش را اتساع گویند.


منظور از اتساع

[ویرایش]

منظور از این اصطلاح تقسیم قرآن به نه قسمت، هست که به اتساع قرآن نامیده شده هست.

مصادیق اتساع

[ویرایش]

۱ - ابتداى قرآن کریم تا پایان آیه ۱۵۰ سوره آل عمران "خیر الناصرین" ؛
۲ ـ از آیه ۱۵۱ سوره آل عمران تا پایان آیه ۶۰ سوره انعام"ثم ینبئکم بما کنتم تعملون" ؛
۳ ـ از آیه ۶۱ سوره انعام تا پایان آیه ۹۲ سوره توبه "ما ینفقون" ؛
۴ ـ از آیه ۹۳ سوره توبه تا پایان آیه ۲۰ سوره نحل "وهم یخلقون"؛
۵ ـ از آیه ۲۱ سوره نحل تا پایان آیه ۲۲ سوره حج "عذاب حریق" ؛
۶ ـ از آیه ۲۳ سوره حج تا پایان آیه ۴۵ سوره عنکبوت "ما تصنعون"؛
۷ ـ از آیه ۴۶ سوره عنکبوت تا پایان آیه ۱۱ سوره مؤمن "من سبیل" ؛
۸ ـ از آیه ۱۲ سوره مؤمن تا پایان سوره الرحمن ؛
۹ ـ از سوره واقعه تا پایان قرآن .

مستندات مقاله

[ویرایش]

ابن جوزی، عبد الرحمان بن علی، فنون الافنان فى عجائب علوم القرآن، ص۲۵۷.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    جعبه ابزار