اتمام حجت با حوا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخدا با آدم و حوا (علیهما السلام)، درباره دشمنی شیطان با آنان اتمام حجت کرد.


هشدار دشمنی شیطان

[ویرایش]

«ویــادم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هـذه الشجرة فتکونا من الظــلمین• فدلـهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة ونادهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجرة واقل لکما ان الشیطـن لکما عدو مبین؛ و‌ای آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید! و از هر جا که خواستید، بخورید اما به این درخت نزدیک نشوید، که از ستمکاران خواهید بود• و به این ترتیب، آنها را با فریب (از مقامشان) فرودآورد. و هنگامی که از آن درخت چشیدند، اندامشان (عورتشان) بر آنها آشکار شد؛ و شروع کردند به قرار دادن برگهای (درختان) بهشتی بر خود، تا آن را بپوشانند. و پروردگارشان آنها را ندا داد که: «آیا شما را از آن درخت نهی نکردم؟! و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری است؟».
از این فراز آیه ونادهما ربهما الم انهکما .. استفاده می‌شود که خداوند متعال قبلا به آدم و حوا (علیهما السلام) درباره وسوسه‌های شیطان هشدار داده بود.

آیه دیگر

[ویرایش]

«.. فسجدوا الا ابلیس... • فقلنا یــادم ان هـذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی؛ و به یاد آور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید! » همگی سجده کردند؛ جز ابلیس که سرباز زد (و سجده نکرد)• پس گفتیم: «ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست! مبادا شما را از بهشت بیرون کند؛ که به زحمت و رنج خواهی افتاد».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۹.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۲۲.    
۳. طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج۸، ص۴۰.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۱۱۹.    
۵. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۶.    
۶. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۷.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۷، ص۶۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حوا»    جعبه ابزار