اجزا در امارات با کشف خلاف قطعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِجزا در امارات با کشف خلاف قطعی به اکتفا به عمل طبق امارات، بعد از کشف خلاف به حجّت یقینی اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

این اصطلاح، مقابل اجزا در امارات با کشف خلاف ظنی است و به معنای کفایت عمل انجام شده طبق مؤدای اماره معتبر، از انجام دوباره آن است، در صورتی که‌ به‌طور قطعی، مخالفت آن با واقع آشکار گردد، مانند آن‌که مجتهدی بر اساس اخبار معتبر، به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت حکم نماید و سپس اخبار متواتری بر عدم وجوب آن قائم شود (مثال برای احکام شرعی ) یا مثل آن‌که بیّنه‌ای بر طهارت لباس نمازگزار اقامه شود و بعد از اقامه نماز در آن لباس، به نجاست آن یقین پیدا شود (مثال برای موضوعات خارجی)؛ در این جا این بحث مطرح می‌شود که آیا عمل انجام شده، مجزی است یا نیاز به اعاده و یا قضا دارد.

حکم مسئله اجزا

[ویرایش]

حکم مسئله اجزا در امارات با کشف خلاف قطعی بر اساس این‌که حجیت امارات را از باب طریقیت بدانیم یا سببیت، و همچنین بر اساس این‌که شک ، در موضوعی از موضوعات خارجی باشد یا در حکمی از احکام شرعی ، تفاوت دارد. تفصیل این مطلب در مستند اجزا در امارات آمده است، ولی‌ به‌طور کلی می‌توان گفت: از آن‌جا که مشهور علمای امامیه به مبنای طریقیت اعتقاد دارند، در این مورد، به عدم اجزا حکم داده‌اند.
[۲] عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۱، ص۲۴۹.
[۴] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۸۱.
[۶] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص۴۱۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ۲، ص۲۵۵.    
۲. عراقی، ضیاء الدین، منهاج الاصول، ج۱، ص۲۴۹.
۳. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۲۴۸.    
۴. موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۸۱.
۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۹.    
۶. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۴، ص۴۱۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اجزا در امارات با کشف خلاف قطعی».
ص۴۱۷.جعبه ابزار