اجماع تعبدی خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع تعبدی، اتفاق نظر فقها با فقدان دلیل قابل استناد در مسئله می باشد.


منظور از اجماع تعبدی

[ویرایش]

اجماع تعبدی، مقابل اجماع مدرکی است و به اجماعی می‌گویند که برای مسئله مورد اتفاق علما، مدرکی مانند عموم، اطلاق یا اصلی که احتمالا مورد استناد اجماع کنندگان قرار گرفته باشد وجود ندارد، بلکه رأی و نظر معصوم (علیه‌السلام) صرفاً از راه اتفاق و اجماع علما کشف می‌گردد. در واقع، اجماع تعبدی همان اجماع مصطلح است.
#عناوین مرتبط#اجماع مدرکی.
[۱] طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۶۳۱.

[۲] قدیری، محمد حسن، البحث فی رسالات عشر، ص۳۶۳.

[۳] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۴، ص۳۸۷.

[۴] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۵، ص (۲۹۳-۲۹۱).
جعبه ابزار