احکام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام

به مجموعه دستورالعمل‌هایی گفته می‌شود که یک دین برای پیروان خود وضع می‌کند.احکام اسلام

[ویرایش]


به قوانین اسلامی شریعت گفته می‌شود و فلسفه حقوقی اسلام را فقه می‌گویند و منابع فقهی را قرآن، سنت، اجماع و عقل تشکیل می‌دهد، اما اهل تسنن منابع فقهی را قرآن، سنت، حدیث، صحابه و تابعین می‌دانند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آشنایی با ابواب فقه    
جعبه ابزار