اذهدیت راوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افازهدیت راوی به فزونی زهد و تقوای راوی، از اسباب ترجیح دو روایت متعارض اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

زهد، اخص از ورع و به معنای ترک مشتبهات است و ازهدیت راوی به این معنا است که یک راوی، زهد و تقوای بیشتری نسبت به راوی دیگر دارد.
ازهدیت راوی از مرجحات غیر منصوص است و در صورتی که در مقام تعارض دو خبر ، معتقد به تعدی از مرجحات منصوص باشیم، موجب ترجیح خبر است.
[۱] مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۶۸۹.
[۲] تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۶۱۰.
[۳] سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۲، ص۵۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۶۸۹.
۲. تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۶۱۰.
۳. سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۲، ص۵۰۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اذهدیت».جعبه ابزار