اسطقس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسطقس معرب واژه یونانی Stoixeion به معنای عنصر واصل-ماده-مایه-اصل هرچیز-ماده نخستین در آفرینش... است.
[۱] فرهنگ معین صفحه ۲۶۶تلفظ واژه

[ویرایش]

این واژه به کسر همزه وسکون سین وکسرطاءو کسر قاف خوانده می شود.

معنای لغوی و اصطلاحی اسطقس

[ویرایش]

یک لفظ یونانی است به معنی اصل و مرادف با عنصر، نزد قدما اسطقس عبارت بود از عناصر اربعه یعنی آب و خاک و هوا و آتش.
این عناصر را اسطقسات می ‏نامیدند زیرا این عناصر اصل موجودات معدنی، نباتی و حیوانی است.
قدما اسطقس را به معنی اجزاء مقوّم شی‏ء نیز بکار می ‏بردند. زیرا جز مقوم شی‏ء به اعتبار اینکه جزء شی‏ء است رکن نامیده می ‏شود به اعتبار این که تحلیل شی‏ء سرانجام به آن می‏ رسد، اسطقس نامیده می‏شود و به اعتبار این که پذیرای صورت معینی است ماده و هیولی نامیده می‏ شود و به اعتبار این که شی‏ء از ترکیب این اجزاء بدست می‏ آید اصل نامیده می ‏شود و به اعتبار این که وجود آن، محل صورت معینی است موضوع نامیده می ‏شود.
[۲] تعریفات جرجانی


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ معین صفحه ۲۶۶
۲. تعریفات جرجانی


منبع

[ویرایش]

خاتمی،سید احمد،فرهنگ علم کلام،ص۵۷،انتشارات صبا.جعبه ابزار