اصولیون شیعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصولیون شیعه به معنی دانشمندانِ شیعیِ صاحب نظر در علم اصول فقه اصولیون شیعه است؛ اصولیون شیعه واژه " اصولی " را در مقابل " اخباری " به کار می برند.


تعریف اصولیون شیعه

[ویرایش]

اصولیون شیعه، آن دسته از عالمان شیعه هستند که در زمینه اصول فقه، تخصص و تبحر داشته و صاحب نظر می باشند.

تعدادی از اصولیون شیعه

[ویرایش]

معروف ترین آنها عبارت اند از:
شیخ مفید (ره)، صاحب " الرسالة الاصولیة
سید مرتضی علم الهدی (ره)، صاحب " الذریعة الی اصول الشریعة
شیخ طوسی (ره)، صاحب " عدة الاصول
محقق حلی (ره)، صاحب " معارج الاصول
شیخ حسن بن زین الدین (ره)، صاحب " معالم الدین
میرزای قمی (ره)، صاحب " قوانین الاصول
شیخ محمد حسین بن رحیم اصفهانی (ره)، صاحب " الفصول فی الاصول
شیخ مرتضی انصاری (ره)، صاحب " فرائد الاصول
آخوند محمد کاظم خراسانی (ره)، صاحب " کفایة الاصول
میرزا محمد حسین نایینی (ره)، صاحب " فوائد الاصول
آقا ضیاء الدین عراقی (ره)، صاحب " مقالات الاصول " و " نهایة الافکار
امام خمینی (ره)، صاحب " مناهج الوصول الی علم الاصول
ابوالقاسم خویی (ره)، صاحب " محاضرات فی اصول الفقه
محمد باقر صدر (ره)، صاحب " بحوث فی علم الاصول ".

مستندات

[ویرایش]

فیض، علیرضا، مبادی فقه واصول، ص ۶۳-۶۷
گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، ص ۳۰۷-۳۴۱
جناتی، محمد ابراهیم، ادواراجتهاد، ص ۴۰۷

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    


رده‌های این صفحه : اصول
جعبه ابزار