بافندگی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبافتن پارچه و مانند آن را بافندگی گویند.


تعریف بافندگی

[ویرایش]

بافندگى، عمل بافتن پارچه و مانند آن است .

موارد کاربرد بافندگی در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهاى صلات، تجارت و شهادات، سخن رفته است.

کراهت بافندگی

[ویرایش]

حرفه بافندگى از مشاغل مکروه است. برخى گفته‌اند: کراهت به موردى اختصاص دارد که پشم و مانند آن با ابزارى همچون دوک و چرخ تابیده شود و شامل بافتن امثال حصیر و گلیم نمى‌شود.
شهادت صاحبان مشاغل مکروه همچون بافندگى پذیرفته است و پستى شغل مانع پذیرش شهادت نمى‌شود.
امامت جماعت بافنده بر غیر همکارانش کراهت دارد.
[۴] العروة الوثقى ج۱، ص ۸۰۲- ۸۰۳.پانویس

[ویرایش]
 
۱. الروضة البهیة ج ۳، ص ۲۱۹    
۲. جواهر الکلام ج ۲۲، ص ۱۳۱- ۱۳۲    
۳. جواهر الکلام ج۴۱، ص ۵۷    
۴. العروة الوثقى ج۱، ص ۸۰۲- ۸۰۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص ۵۲    جعبه ابزار