بدرالدین تستری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتستری، بدرالدین محمدبن اسعد، فقیه شافعی و استاد منطق و حکمت در قرن هشتم است.


مشخصات

[ویرایش]

سال تولد و جزئیات زندگی تستری دانسته نیست.
همین قدر معلوم است که او در قزوین به دنیا آمده و مدت ده سال در آن‌جا تدریس کرده است و در ۷۲۷ به مصر رفته و مدت کوتاهی در آن‌جا بوده، سپس به عراق و از آن‌جا به همدان رفته، زمستانها را در عراق و تابستانها را در همدان می‌گذرانده است.
[۱] عبدالرحیم بن حسن اسنوی، طبقات الشافعیه، ج۱، ص۱۵۴، چاپ کمال یوسف حوت، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۲] ج ۲، ستون ۱۴۸، اسماعیل بغدادی، هدیه العارفین، ج ۲، در حاجی خلیفه، ج ۶.

علت انتساب وی به تستر مشخص نیست.
جمال الدین اِسنَوی (متوفی ۷۷۲)، صاحب طبقات الشافعیه و از شاگردان مشهور تستری، به استاد خود نسبت رافضی داده و او را به کم نمازی متهم کرده است و در عین اذعان به مقام علمی او، وی را از حقیقت علم محروم دانسته است.
[۳] عبدالرحیم بن حسن اسنوی، طبقات الشافعیه، ج۱، ص۱۵۴، چاپ کمال یوسف حوت، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.


سرگذشت

[ویرایش]

وفات تستری را در همدان و به اختلاف در ۷۳۲، ۷۳۵ یا بعد از ۷۳۷ دانسته اند.
[۴] ج ۲، ستون ۱۱۹۲، حاجی خلیفه.
[۵] ج ۲، ستون ۱۷۱۷، حاجی خلیفه.
[۶] زرکلی، ج۶، ص۳۲.


تالیفات

[ویرایش]

به گفته اسنوی،
[۷] عبدالرحیم بن حسن اسنوی، طبقات الشافعیه، ج۱، ص۱۵۴، چاپ کمال یوسف حوت، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
تستری در باره کتابهای حکمت و منطق اطلاع بسیار داشته و بر برخی از آنها، از جمله کتابهای ابن سینا، حاشیه‌هایی همراه با نکات جالب توجه نگاشته است.
برخی آثار وی عبارت‌اند از: حلّ عُقَد مطالع الانوار که شرح مطالع الانوار ارموی (متوفی ۶۸۲) در منطق است و آن را در ۷۰۷ در تبریز نگاشته است؛ شرح الغایه القصوی فی درایه الفتوی از آثار بیضاوی (متوفی ۶۸۵) که اصل آن مختصر الوسیط غزالی است؛ و شرح کتاب مختصر ابن حاجب.
[۸] ج ۲، ستون ۱۱۹۲، حاجی خلیفه.
[۹] ج ۲، ستون ۱۷۱۷، حاجی خلیفه.
[۱۰] عبدالرحیم بن حسن اسنوی، طبقات الشافعیه، ج۱، ص۱۵۴، چاپ کمال یوسف حوت، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) عبدالرحیم بن حسن اسنوی، طبقات الشافعیه، چاپ کمال یوسف حوت، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲) اسماعیل بغدادی، هدیه العارفین، ج ۲، در حاجی خلیفه، ج ۶.
(۳) حاجی خلیفه.
(۴) زرکلی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عبدالرحیم بن حسن اسنوی، طبقات الشافعیه، ج۱، ص۱۵۴، چاپ کمال یوسف حوت، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۲. ج ۲، ستون ۱۴۸، اسماعیل بغدادی، هدیه العارفین، ج ۲، در حاجی خلیفه، ج ۶.
۳. عبدالرحیم بن حسن اسنوی، طبقات الشافعیه، ج۱، ص۱۵۴، چاپ کمال یوسف حوت، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۴. ج ۲، ستون ۱۱۹۲، حاجی خلیفه.
۵. ج ۲، ستون ۱۷۱۷، حاجی خلیفه.
۶. زرکلی، ج۶، ص۳۲.
۷. عبدالرحیم بن حسن اسنوی، طبقات الشافعیه، ج۱، ص۱۵۴، چاپ کمال یوسف حوت، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۸. ج ۲، ستون ۱۱۹۲، حاجی خلیفه.
۹. ج ۲، ستون ۱۷۱۷، حاجی خلیفه.
۱۰. عبدالرحیم بن حسن اسنوی، طبقات الشافعیه، ج۱، ص۱۵۴، چاپ کمال یوسف حوت، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.


منابع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بدرالدین تستری»، شماره۳۵۳۵.    جعبه ابزار