برده فراری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرده‌ی فرار کرده از مالک را برده ی فرارى می گویند و در باب هاى صلاة، صوم، تجارت، اجاره، جعاله، کفارات و لقطه از آن بحث شده است.


نماز و روزه‌ی برده فراری

[ویرایش]

۱) در روایات، فرار کردن برده ی اباق از موانع پذیرش نماز اوشمرده شده است.
۲)سفر برده‌ی فرارى از جمله سفرهاى حرام است که موجب اتمام نماز و گرفتن روزه در سفر مى‌شود.

فروختن برده فراری

[ویرایش]

فروختن برده‌ی فرارى که هیچ‌ کدام از فروشنده و خریدار، توان گرفتن او را ندارند صحیح نیست؛ مگر آنکه او را با چیزى دیگر که خرید و فروش آن به تنهایى صحیح باشد ضمیمه کنند.

اجاره برده فراری

[ویرایش]

اجاره دادن برده‌ی فرارى در صورتى که مستأجر به آن دسترسى داشته باشد، صحیح است.

جعاله و برده فراری

[ویرایش]

اگر مالک برده‌ی فرارى، براى یافتن و بازگرداندن او، پاداشى نامشخّص قرار دهد، بنابر فتوای مشهور، یابنده اگر او را در شهر خود بیابد و باز گرداند، یک دینار و اگر بیرون شهر بیاید چهار دینار، استحقاق دارد.

کفاره و آزاد کردن برده فراری

[ویرایش]

آزاد کردن برده‌ی فرارى به عنوان کفاره، در صورت یقین نداشتن به مردن او، بنابر مشهور، کافى است.

فرار کردن برده پیدا شده

[ویرایش]

اگر کسى برده‌اى بیابد و پس از یافتن، فرار کند، چنانچه در نگهدارى وى کوتاهى نکرده باشد، ضامن نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۷، ص ۲۵۲.    
۲. الحدائق الناضرة ج۱۱، ص ۳۸۲.    
۳. جواهر الکلام ج۲۲، ص ۳۹۳- ۳۹۷.    
۴. مجمع الفائدة ج۱۰، ص ۵۸.    
۵. جواهر الکلام ج۳۵، ص ۲۰۵.    
۶. جواهر الکلام ج۳۳، ص ۲۱۰.    
۷. جواهر الکلام ج۳۸، ص ۱۵۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۹۷- ۹۸‌.    جعبه ابزار