بهیمة الانعام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشتر، گاو و گوسفند را بهیمة الانعام گویند.


بهیمة الانعام در آیات

[ویرایش]

عنوان یاد شده در سه آیۀ قرآن کریم آمده است؛ یک آیه دربارۀ حلیت بهیمة الانعام است و دو آیۀ دیگر دربارۀ حیوانی که در حج قربانی می‌شود.

← مراد از بهیمة الانعام در دو آیه قربانی


مراد از بهیمة الانعام در دو آیۀ قربانی، شتر، گاو و گوسفند است؛ زیرا قربانی باید یکی از آن سه باشد.
[۵] المعتمد فی شرح المناسک ج۵، ص۲۱۹


← مراد از بهیمة الانعام در آیه حلیت


امّا در مراد از آن در آیۀ مربوط به حلّیت، سه قول وجود دارد:
۱. شتر، گاو و گوسفند.
۲. جنین آنها در شکم مادرشان که پس از تذکیۀ مادر اگر جنین آن مرده بیرون آید حلال است.
۳. چارپایان حلال‌گوشت وحشی، مانند آهو، گاو کوهی و گورخر. معروف قول اوّل است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائدة/سوره۵، آیه۱.    
۲. حج/سوره۲۲، آیه۲۸.    
۳. حج/سوره۲۲، آیه۳۴.    
۴. جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۳۵-۱۳۶.    
۵. المعتمد فی شرح المناسک ج۵، ص۲۱۹
۶. تذکرة الفقهاء ج۵، ص۷۹-۸۰.    
۷. زبدة البیان، ص۵۸۵.    
۸. المیزان ج۵، ص۱۶۱.    
۹. مجمع البیان ج۳، ص۲۶۰.    
۱۰. التبیان ج۳، ص۴۱۵.    
۱۱. جواهر الکلام ج۳۶، ص۱۸۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۱۵۴.    
جعبه ابزار