بواطن کتاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمفاهیم باطنی قرآن را بواطن کتاب گویند.


معنای اصطلاحی باطن کتاب

[ویرایش]

باطن کتاب، مقابل ظاهر کتاب می باشد و به این معنا است که در وراى معنای لغوی الفاظ و فهم عرفی مفاهیم از ظاهر عبارات قرآن، معانی و مفاهیم دیگرى وجود دارد که بر مردم پنهان است و همان گونه که فهم متشابهات و مجملات، بدون مراجعه به معصومان (ع) و بهره گیرى از آنان ممکن نیست، درک آن چه ماوراى این عبارات نهفته است نیز بدون مراجعه به خاندان وحی میسر نخواهد بود.

دلیل از روایات بر اثبات باطن قرآن

[ویرایش]

در" بحارالانوار " آمده است که: " ان القرآن انزل على سبعة احرف لکل آیة منها ظهر و بطن و لکل حرف حد و مطلع ؛ قرآن بر هفت حرف نازل شده و براى هر آیه ای، ظاهری و باطنی است، و براى هر حرفى حد و مطلعی است".

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحارالانوار، ج۸۹، ص ۹۴.    


مستندات مقاله

[ویرایش]

جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد ازدیدگاه مذاهب اسلامى، ص ۲۰.
شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص ۱۵۰-۱۵۱.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    جعبه ابزار