تخیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحاضر ساختن صورت چیزی در
ذهندر لغت به معنى فهم و عقل است
و یا پندار را تخیُّل می‌گویند و از تخیّل به معنای اوّل به مناسبت در باب و
حجحج یکی از فروع دین است
سخن رفته است.


تخیل و استمناءخارج کردن منی با قصد، به تخیّل صورتهای
شهوتشهوت یکی از قوای درونی انسان است که در فقه و اخلاق از آن بحث شده است
برانگیز از مصادیق به شمار رفته و موجب
بطلانبطلان(فساد) مقابل صحّت است
روزهخودداری (امساک) از مفطرات در روز به قصد تقرب به خدا را روزه گویند
و ثبوت
کفارهکفاره به معنای پوشاندن می‌باشد و شأن کفاره، پوشاندن خطیئه است
خواهد بود.

استمناء محرم با تخیلدر
حرمتحرمت به معنی حرام بودن است
بر مُحرم و موجب بودن آن برای
کفارهکفاره به معنای پوشاندن می‌باشد و شأن کفاره، پوشاندن خطیئه است
، فرقی بین اسباب آن از قبیل ملاعبه و تخیل نیست.

تخیل صور شهوت انگیزبنابر تصریح برخی، بر حرمت صرف تخیّل صور شهوت انگیز بدون قصد
انزالخروج منیّ از انسان را اِنزال می‌گویند که از آن در بابهای طهارت، صوم، حج، نکاح و دیات سخن رفته است
، دلیلی وجود ندارد؛ هرچند ترک آن ـ به جهت بیم وقوع در
گناهگناه به معنای خلاف است و در اسلام هرگونه کاری که برخلاف فرمان خداوند باشد گناه است
ـ بهتر است.
[۳] ارشاد السائل، ص۱۲۴.
پانویس


 
۱. جواهر الکلام ج۱۶، ص۲۹۳.    
۲. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۰۷.    
۳. ارشاد السائل، ص۱۲۴.


منبعفرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۰۴.    جعبه ابزار