تزهید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرانگیختن کسی بر انصراف از کاری را تزهید می گویند که مقابل ترغیب است و این عنوان به مناسبت در باب قضاء به کار رفته است.


تزهید شاهد

[ویرایش]

ترغیب شاهد به شهادت از سوی قاضی در جایی که وی نسبت به مورد شهادت تردید دارد و نیز سعی در منصرف کردن او از ادای شهادت در جایی که به آن جزم دارد حرام است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴۰، ص ۱۲۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق با فقه اهل بیت علیه السلام ج۲، ص۴۶۳.    جعبه ابزار