تزیین آسمان‌ها

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند متعال آسمان ها را آفرید و آن را با ستارگان و خورشید و ماه زینت داد.


زینت دهنده آسمان ها

[ویرایش]

تزیین آسمان دنیا به زیور ستاره‌ها جلوه‌ای از ربوبیت خدا است.
رب السمـوت والارض وما بینهما ورب المشـرق • انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب.
تزیین آسمان و قرار دادن برج‌ها در آن برای تماشاگران، از جانب خدا انجام شده است.
و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زینها للنظرین.

زینت آسمان ها

[ویرایش]


← ستارگان


آسمان با ستارگان آراسته شده اند.
انا زینا السماء الدنیا بزینة الکوکب. .
.. و زینا السماء الدنیا بمصبیح...
افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنینها و زینها...
و لقد زیـنا السماء الدنیا بمصبیح...

← خورشید و ماه


آسمان با ستارگان و خورشید و ماه تابان آراسته شده اند.
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. ( امام باقر علیه‌السّلام درباره آیه شریفه فرمود: برج‌های آسمان ستارگان است.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیه۵.    
۲. صافات/سوره۳۷، آیه۶.    
۳. حجر/سوره۱۵، آیه۱۶.    
۴. صافات/سوره۳۷، آیه۶.    
۵. فصلت/سوره۴۱، آیه۱۲.    
۶. ق/سوره۵۰، آیه۶.    
۷. ملک/سوره۶۷، آیه۵.    
۸. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۱.    
۹. حویزی، نورالثقلین، ج۴، ص۲۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آسمان»جعبه ابزار