تزیین اعمال منکران آخرت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعنای زینت دادن عمل این است که، عمل را طوری قرار دهند که آدمی مجذوب و شیفته آن شود و کسانی که ایمان به آخرت ندارند از آنجایی که آن روز را که غایت مسیر انسان است قبول ندارند، بناچار آنان می‌مانند و دنیا، و معلوم است که دنیا هم نمی‌تواند غایت اعمال قرار گیرد، پس این بینوایان که دست به دامان اعمال خود می‌زنند، در راه زندگی متحیر و سرگردانند، زیرا هدفی ندارند تا با اعمال خود به سوی آن هدف بروند.


جلوه گر ساختن کردار زشت

[ویرایش]

قرآن کریم می فرماید، جلوه گر ساختن کردار زشت برای ناباوران به آخرت، از ناحیه خداوند می باشد: «ان الذین لا یؤمنون بالاخرة زینا لهم اعمــلهم فهم یعمهون»کسانی که ایمان به آخرت ندارند اعمال (سوء) آنها را برای آنان زینت می‌دهیم به طوری که آنها سرگردان می‌شوند.

تحیر و سرگردانی در امور

[ویرایش]

کلمه «یعمهون» از عمه، به معنای تحیر و سرگردانی در امری است و معنای زینت دادن عمل این است که، عمل را طوری قرار دهند که آدمی مجذوب و شیفته آن شود و کسانی که ایمان به آخرت ندارند از آنجایی که آن روز را که غایت مسیر انسان است قبول ندارند، بناچار آنان می‌مانند و دنیا، و معلوم است که دنیا هم نمی‌تواند غایت اعمال قرار گیرد، پس این بینوایان که دست به دامان اعمال خود می‌زنند، در راه زندگی متحیر و سرگردانند، زیرا هدفی ندارند تا با اعمال خود به سوی آن هدف بروند.

نمایش اعمال در راه غلط

[ویرایش]

آلودگی در نظر آنها پاکی، زشتیها نزد آنها زیبا، پستیها افتخار ، و بدبختیها و سیه روزیها سعادت و پیروزی محسوب می‌شود. آری چنین است حال کسانی که در طریق غلط گام می‌نهند و بر آن ادامه می‌دهند، واضح است وقتی انسان کار زشت و نادرستی را انجام داد تدریجا قبح و زشتیش در نظر او کم می‌شود، و به آن عادت می‌کند، پس از مدتی که به آن خو گرفت توجیهاتی برای آن می‌تراشد، کم کم به صورت زیبا و حتی به عنوان یک وظیفه در نظرش جلوه می‌کند، و چه بسیارند افراد جنایتکار و آلوده‌ای که به راستی به اعمال خود افتخار می‌کنند و آن را نقطه مثبتی می‌شمرند.
این دگرگونی ارزشها، و بهم ریختن معیارها در نظر انسان، که نتیجه اش سرگردان شدن در بیراهه‌های زندگی است از بدترین حالاتی است که به یک انسان دست می‌دهد.

نسبت این تزیین به خداوند

[ویرایش]

جالب اینکه در آیه مورد بحث و یکی دیگر از آیات قرآن ( ) این تزیین به خدا نسبت داده شده است، در حالی که در هشت مورد به شیطان، و در ده مورد به صورت فعل مجهول (زین) آمده است، و اگر درست بیندیشیم همه بیانگر یک واقعیت است.

← علت این نسبت به خداوند


اما اینکه به خدا نسبت داده شده است به خاطر آنست که او مسبب الاسباب در عالم هستی است، و هر موجودی تاثیری دارد به خدا منتهی می‌شود، آری این خاصیت را خداوند در تکرار عمل قرار داده که انسان تدریجا به آن خو می‌گیرد، و حس تشخیص او دگرگون می‌شود، بی آنکه مسئولیت انسان از بین برود و یا برای خدا ایراد و نقصی باشد.

← علت این نسبت به شیطان


و اگر به شیطان یا هوای نفس نسبت داده شود به خاطر این است که عامل نزدیک و بدون واسطه، آنها هستند. و اگر گاه به صورت فعل مجهول آمده اشاره به این است که طبیعت عمل چنین اقتضا می‌کند که بر اثر تکرار، ایجاد حالت و ملکه و عشق و علاقه می‌کند. سپس به نتیجه تزیین اعمال پرداخته و سرانجام کار چنین کسانی را این گونه بیان می‌کند: آنها کسانی هستند که عذابی بد و شدید و دردناک دارند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نمل/سوره۲۷، آیه۴.    
۲. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۵، ص۴۸۲.    
۳. انعام/سوره ۶، آیه۱۰۸.    
۴. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۵، ص۳۹۸.    
۵. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۴، ص۵۸.    
۶. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۷، ص۳۶۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین اعمال منکران آخرت».    جعبه ابزار