تصریف•

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتغییر در صورت کلمه با هدف افاده معانی متفاوت را تصریف گویند.


تعریفتصریف را می‌توان بر تغییرات و اضافاتی اطلاق کرد که بر ماده اصلی کلمه وارد می‌شود و قابلیت آن را در افاده معانی متنوع افزایش می‌دهد.

اقساماین تصرفات بر دو قسم است:
۱. ایجاد صیغه‌های مختلف مثل:
مصدراسم دلالت کننده بر حَدَث را مصدر گویند
، اسم زمان ، اسم مکان ، اسم فاعل ، اسم مفعول ، مقصور، ممدود و تصغیر.
۲. تغییر در کلمه به جهت معنای عارض بر آن، مثل: زیادت، حذف، ابدال ،
قلباستفاده از «اصل» و «علت» موجود در یک قیاس برای اثبات حکمی مخالف حکم اصل را قلب گویند
، نقل و
ادغام==معنای لغوی== ادغام: داخل کردن دو حرف همجنس یا قریب المخرج در یکدیگر
.

فایده تصریففایده تصریف را حصول معانی مختلف منشعب از معنای واحد دانسته‌اند.

پانویس


 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۲۹۷.    


منبعفرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تصریف».    جعبه ابزار