تفنگ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفنگ نوعی از اسلحه گرم هست و از آن به مناسبت در بابهای صید و ذباحه، ارث و قصاص سخن رفته است.


حکم قصاص با تفنگ

[ویرایش]

بنابر قول مشهور در قصاص نفس باید گردن قاتل با شمشیر قطع گردد؛ لیکن برخی از معاصران، جواز قصاص با تفنگ را در صورتی که برای جانی آسان‏تر باشد، بعید ندانسته‏اند.

حکم شکار با تفنگ

[ویرایش]

گلوله تفنگ شکاری یا گِرد است، مانند ساچمه و یا نوک تیز. شکار با نوع دوم که تیزی آن بدن حیوان را می‏درد و آن را از پای درمی‏آورد ـ با تحقّق سایر شرایط حلّیت، مانند ذکر نام خدا هنگام تیراندازی ـ حلال است؛ لیکن حلّیت شکار با نوع اوّل محل اختلاف است.
[۷] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۱۳، م‌۲۶۰۱.


حکم احتساب تفنگ میّت از حَبْوَه

[ویرایش]

شمشیر میّت از حَبْوَه محسوب می‏شود که به پسر بزرگ‏تر می‏رسد. در اینکه تفنگ نیز حکم شمشیر را دارد یا نه، بسیاری از معاصران در مسئله اشکال کرده و احتیاط وجوبی را در مصالحه پسر بزرگ‏تر با سایر ورثه دانسته‏اند.
[۸] منهاج الصالحین (خوئی)، ج۲، ص۳۶۱-۳۶۰.
[۹] منهاج الصالحین (سیستانی)، ج۳، ص۳۳۵.
[۱۰] مجمع المسائل، ج۳، ص۱۸۰.
[۱۱] کلمة التقوی، ج۷، ص۲۹۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۳۵.    
۲. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۳۹.    
۳. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۴.    
۴. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۱۶.    
۵. کفایة الاحکام، ص۲۴۴.    
۶. منهاج الصالحین (خوئی)، ج۲، ص۳۲۸.    
۷. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۱۳، م‌۲۶۰۱.
۸. منهاج الصالحین (خوئی)، ج۲، ص۳۶۱-۳۶۰.
۹. منهاج الصالحین (سیستانی)، ج۳، ص۳۳۵.
۱۰. مجمع المسائل، ج۳، ص۱۸۰.
۱۱. کلمة التقوی، ج۷، ص۲۹۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۶۵.    جعبه ابزار