تقلید ابتدایی کریمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقلید ابتدایی به تقلیدِ در احکام شرعی برای اولین بار می گویند.


تعریف

[ویرایش]

تقلید ابتدایی، مقابل تقلید استمراری و به معنای تقلید کردن شخصی است که تازه بالغ شده و یا از زمان بلوغ تا کنون تقلید نکرده است.

تقلید ابتدایی از مجتهد میت

[ویرایش]

دانشمندان اسلامی در این مسئله که آیا تقلید ابتدایی از مجتهد میت جایز است یا نه، اختلاف دارند. برخی از نظریات آنان چنین است.

← علمای امامیه


۱. عالمان امامی به طور مطلق به عدم جواز تقلید ابتدایی اعتقاد دارند، تا آن جا که در این باره ادعای اجماع و نفی خلاف نموده‌اند.

← علمای عامه


۲. عالمان اهل سنت به جواز تقلید ابتدایی اعتقاد دارند.

← وجود مجتهد زنده و عدم وجود آن


۳. برخی میان وجود مجتهد زنده و عدم وجود او تفصیل داده و در مورد اول، تقلید ابتدایی را غیرجایز و در مورد دوم، جایز دانسته‌اند. البته این تفصیل را نمی‌توان قول سوم (در عرض دو قول دیگر) دانست، زیرا فرض قائلین به عدم جواز (قول اوّل) چنان که در بعضی از کلمات آنها به آن تصریح شده - در جایی است که مجتهد زنده وجود داشته باشد.
[۱] نوری، حسین، مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، ص۱۴۷.

نکته:
هر چند که تقلید ابتدایی در مورد تقلید از مجتهد حی و مجتهد میت ، هر دو، تصور می‌شود، اما مباحث اصولی ، درباره تقلید ابتدایی از مجتهد میت طرح شده است.
[۳] اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ج۳، ص۳۵.
[۵] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۱۲۹.
[۶] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۲۵۶.
[۸] خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۵۶.
[۹] خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۶۲.
[۱۱] قدیری، محمد حسن، البحث فی رسالات عشر، ص۴۲۶.
[۱۲] مدرسی طباطبایی، حسین، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص۹۵.
[۱۳] انصاری، مرتضی بن محمد امین، مجموعه رسائل فقهی واصولی، ص۶۳.
[۱۴] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۴۵.
[۱۵] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۷۰۴.
[۱۶] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۵، ص۴۴۲.
[۱۷] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص (۴۲۵-۴۲۰).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نوری، حسین، مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، ص۱۴۷.
۲. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۴۲۳.    
۳. اصفهانی، محمد حسین، بحوث فی الاصول، ج۳، ص۳۵.
۴. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۳۲۴.    
۵. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۱۲۹.
۶. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۲۵۶.
۷. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۶۸۲.    
۸. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۵۶.
۹. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۶۲.
۱۰. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۶، ص۳۴۳.    
۱۱. قدیری، محمد حسن، البحث فی رسالات عشر، ص۴۲۶.
۱۲. مدرسی طباطبایی، حسین، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ص۹۵.
۱۳. انصاری، مرتضی بن محمد امین، مجموعه رسائل فقهی واصولی، ص۶۳.
۱۴. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۴۵.
۱۵. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۷۰۴.
۱۶. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۵، ص۴۴۲.
۱۷. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص (۴۲۵-۴۲۰).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «تقلید ابتدایی».جعبه ابزار