تمثل اسرافیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت اسرافیل در مواقع گوناگونی برای افراد مختلفی متمثل شده است که قرآن کریم در بعضی از آیات به آنها اشاره فرموده است.


تمثل برای قوم لوط

[ویرایش]

قرآن کریم در مورد تمثل اسرافیل به صورت انسان برای قوم لوط می فرماید: «ولما جاءت رسلنا لوطـا سیء بهم وضاق بهم ذرعـا وقال هـذا یوم عصیب• وجاءه قومه یهرعون الیه ومن قبل کانوا یعملون السیـات قال یـقوم هـؤلاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید» و هنگامی که رسولان ما به سراغ لوط آمدند از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت امروز روز سختی است!•و قومش به سرعت به سراغ او آمدند - و قبلا کارهای بد انجام می‌دادند - گفت‌ای قوم من! اینها دختران منند، برای شما پاکیزه ترند (با آنها ازدواج کنید و از اعمال شنیع صرفنظر نمائید) از خدا بترسید و مرا در مورد میهمانهایم رسوا مسازید، آیا در میان شما یک مرد رشید وجود ندارد؟! ( یکی از فرشتگان فرود آمده بر ابراهیم علیه‌السلام اسرافیل بوده که بر لوط علیه‌السلام و قوم او نیز به صورت انسان وارد شده است. )

تمثل برای آل لوط

[ویرایش]

قرآن کریم در مورد تمثل اسرافیل به صورت انسان بر آل لوط چنین می فرماید: «فلما جاء ءال لوط المرسلون» هنگامی که فرستادگان (خدا) به سراغ خاندان لوط آمدند... .

تمثل برای حضرت ابراهیم

[ویرایش]

تمثل اسرافیل به صورت انسان برای ابراهیم علیه السلام چنین بوده است: «ولقد جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا سلـمـا قال سلـم فما لبث ان جاء بعجل حنیذ» فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند گفتند: سلام (او نیز) گفت سلام، و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای آنها) آورد. «ونبئهم عن ضیف ابرهیم• قالوا لا توجل انا نبشرک بغلـم علیم• قال فما خطبکم ایها المرسلون» و به آنها (بندگانم) از میهمانهای ابراهیم خبر ده• گفتند نترس ما تو را به پسری دانا بشارت می‌دهیم• (سپس) گفت ماءموریت شما چیست‌ای فرستادگان خدا؟
«ولما جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا انا مهلکوا اهل هـذه القریة ان اهلها کانوا ظــلمین• قال ان فیها لوطـا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه واهله الا امراته کانت من الغـبرین» هنگامی که فرستادگان ما (از فرشتگان) به سراغ ابراهیم با بشارت (به تولد فرزند برای او) آمدند، گفتند: ما اهل این شهر و آبادی را (اشاره به شهرهای قوم لوط) هلاک خواهیم کرد چرا که اهل آن ستمگرند• (ابراهیم) گفت: در این آبادی لوط است، گفتند ما به کسانی که در آن است آگاهتریم! ما او و خانواده اش را نجات می‌دهیم، جز همسرش را که در میان قوم باقی خواهد ماند.
«هل‌اتـک حدیث ضیف ابرهیم المکرمین• اذ دخلوا علیه فقالوا سلـمـا قال سلـم قوم منکرون• قال فما خطبکم ایها المرسلون» آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟ • در آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند: سلام بر تو! او گفت سلام بر شما که جمعیتی ناشناخته‌اید!• (ابراهیم) گفت پس ماموریت شما چیست‌ای فرستادگان (خدا)؟ (بر اساس روایت، از جمله فرشتگان فرود آمده بر ابراهیم علیه‌السلام اسرافیل بود. )

تمثل برای حضرت لوط

[ویرایش]

تمثل اسرافیل به صورت انسان برای لوط علیه السلام چنین بوده است: «ولما جاءت رسلنا لوطـا سیء بهم وضاق بهم ذرعـا وقال هـذا یوم عصیب• قالوا یــلوط انا رسل ربک لن یصلو ا الیک فاسر باهلک بقطع من الیل ولا یلتفت منکم احد الا امراتک...» و هنگامی که رسولان ما به سراغ لوط آمدند از آمدنشان ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت امروز روز سختی است•گفتند: ‌ای لوط! ما رسولان پروردگار توایم، آنها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد، در دل شب با خانواده ات (از این شهر) حرکت کن و هیچیک از شما پشت سرش را نگاه نکند، مگر همسر تو... .
«فلما جاء ءال لوط المرسلون• قال انکم قوم منکرون• قالوا بل جئنـک بما کانوا فیه یمترون• واتینـک بالحق وانا لصـدقون• فاسر باهلک بقطع من الیل واتبع ادبـرهم ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون» هنگامی که فرستادگان (خدا) به سراغ خاندان لوط آمدند... • (لوط) گفت شما گروه ناشناسی هستید! • گفتند ما همان چیزی را برای تو آورده‌ایم که آنها (کافران) در آن تردید داشتند (ما مأمور عذابیم)• ما واقعیت مسلمی را برای تو آورده‌ایم و راست میگوئیم• بنابر این خانواده ات را در اواخر شب با خود بردار و از اینجا ببر، تو بدنبال سر آنها حرکت کن، احدی از شما به پشت سر خویش ننگرد و به همانجا که مأمور هستید بروید.
«ولما ان جاءت رسلنا لوطـا سیء بهم وضاق بهم ذرعـا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک واهلک الا امراتک کانت من الغـبرین» هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند از دیدن آنها اندوهگین شد، گفتند، نترس و غمگین مباش، ما تو و خانواده ات را نجات خواهیم داد، جز همسرت را که در میان قوم باقی می‌ماند.

تمثل برای ساره

[ویرایش]

به فرموده قرآن کریم تمثل اسرافیل به صورت انسان برای همسر ابراهیم (ساره) اینگونه بوده است: «وامراته قائمة فضحکت فبشرنـها باسحـق ومن وراء اسحـق یعقوب• قالت یـویلتی ءالد وانا عجوز وهـذا بعلی شیخـا ان هـذا لشیء عجیب• قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله وبرکـته علیکم اهل البیت انه حمید مجید» و همسرش ایستاده بود خندید او را بشارت به اسحاق و پس از او یعقوب دادیم• گفت: ‌ای وای بر من! آیا من فرزند می‌آورم در حالی که پیرزنم و این شوهرم پیر مردی است این راستی چیز عجیبی است• گفتند از فرمان خدا تعجب می‌کنی این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است چرا که او حمید و مجید است.
«هل‌اتـک حدیث ضیف ابرهیم المکرمین• فاوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلـم علیم• فاقبلت امراته فی صرة فصکت وجهها وقالت عجوز عقیم• قالوا کذلک قال ربک انه هو الحکیم العلیم» آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟ • و از این کار احساس وحشت کرد، گفتند: نترس (ما رسولان پروردگار توئیم) و او را بشارت به تولد پسری دانا و هوشیار دادند• در این هنگام همسرش جلو آمد در حالی که (از خوشحالی و تعجب) فریاد می‌کشید و به صورت خود زد و گفت (آیا پسری خواهم آورد در حالی که) پیرزنی نازا هستم؟! • گفتند پروردگارت چنین گفته است، و او حکیم و داناست.

تمثل برای همسر لوط

[ویرایش]

قرآن کریم تمثل اسرافیل به صورت انسانی نیکو برای همسر لوط را چنین وصف می فرماید: «وجاءه قومه یهرعون الیه ومن قبل کانوا یعملون السیـات قال یـقوم هـؤلاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید» و قومش به سرعت به سراغ او آمدند - و قبلا کارهای بد انجام می‌دادند - گفت‌ای قوم من! اینها دختران منند، برای شما پاکیزهترند (با آنها ازدواج کنید و از اعمال شنیع صرفنظر نمائید) از خدا بترسید و مرا در مورد میهمانهایم رسوا مسازید، آیا در میان شما یک مرد رشید وجود ندارد؟! (بر اساس نظر مفسران، که مورد تأیید روایتی از امام صادق علیه‌السلام می‌باشد، همسر لوط فرشتگان وارد شده بر لوط علیه‌السلام را به صورت انسان‌هایی زیبا مشاهده کرد و قوم لوط را به سوی آنان فرا خواند. )
«ضرب الله مثلا للذین کفروا امرات نوح وامرات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صــلحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیــا وقیل ادخلا النار مع الداخلین» خداوند مثلی برای کسانی که کافر شده‌اند زده است، مثل به همسر حضرت نوح ، و همسر لوط، آنها تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولی به آن دو خیانت کردند، و ارتباط آنها با این دو (پیامبر) سودی به حالشان (در برابر عذاب الهی) نداشت. و به آنها گفته شد: وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می‌شوند! (مقصود از خیانت همسر لوط، دعوت قوم لوط به سوی فرشتگان میهمان حضرت لوط علیه‌السلام که به صورت انسان‌هایی زیبا مشاهده کرده بود می‌باشد.)


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۵، ص۳۰۶.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۷۷.    
۳. هود/سوره۱۱، آیه۷۸.    
۴. حجر/سوره۱۵، آیه۶۱.    
۵. هود/سوره۱۱، آیه۶۹.    
۶. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۰، ص۴۷۷.    
۷. حجر/سوره۱۵، آیه۵۱.    
۸. حجر/سوره۱۵، آیه۵۳.    
۹. حجر/سوره۱۵، آیه۵۷.    
۱۰. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۱.    
۱۱. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۲.    
۱۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۶، ص۲۶۰.    
۱۳. الکافی، شیخ کلینی، ج۸، ص۳۲۸.    
۱۴. ذاریات/سوره۵۱، آیه۲۴.    
۱۵. ذاریات/سوره۵۱، آیه۲۵.    
۱۶. ذاریات/سوره۵۱، آیه۳۱.    
۱۷. هود/سوره۱۱، آیه۷۷.    
۱۸. هود/سوره۱۱، آیه۸۱.    
۱۹. حجر/سوره۱۵، آیه۶۱ - ۶۵.    
۲۰. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۳.    
۲۱. هود/سوره۱۱، آیه۷۱ - ۷۳.    
۲۲. ذاریات/سوره۵۱، آیه۲۴.    
۲۳. ذاریات/سوره۵۱، آیه۲۸ - ۳۰.    
۲۴. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۵، ص۳۱۴.    
۲۵. نور الثقلین، شیخ حویزی، ج۲، ص۳۷۹.    
۲۶. هود/سوره۱۱، آیه۷۸.    
۲۷. مجمع البیان، ج۱۰، ص۶۴.    
۲۸. تحریم/سوره۶۶، آیه۱۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تمثل اسرافیل».    جعبه ابزار