تمثیل غیرحسی به حسی•

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمثیل غیرحسی به حسی، تشبیه امر غیرحسی به امر حسی است.


تعریف

[ویرایش]

یکی از تمثیل‌های قرآن، مثال زدن چیزی که با فکر، وجدان و شعور درک می‌شود به چیزی است که با حس ظاهر درک می‌شود.

← مثال قرآنی


این نوع مثل در قرآن فراوان است؛ مانند: تمثیل علم به نور، ایمان به بصیرت، هدایت به طریق مستقیم، جهل به کوری، کفر به حرکت در تاریکی و نیز مثال کسی که غیرخدا را ولی خود می‌گیرد به عنکبوتی که برای خود خانه سستی می‌سازد در (مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون).
[۲] میدانی، عبدالرحمان حسن حبنکه، امثال القرآن وصورمن ادبه الرفیع، ص(۴۷-۴۹).
[۳] میرخلیلی، احمد، ۱۳۳۹ -، مثل درقرآن کریم، ص۱۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۴۱.    
۲. میدانی، عبدالرحمان حسن حبنکه، امثال القرآن وصورمن ادبه الرفیع، ص(۴۷-۴۹).
۳. میرخلیلی، احمد، ۱۳۳۹ -، مثل درقرآن کریم، ص۱۲۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تمثیل غیرحسی به حسی».    جعبه ابزار