تمسک به اطلاق بعد از فحص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمسک به اطلاق بعد از فحص به استناد به ظهور اطلاقی لفظ بعد از جستوجو و یاس از مقیِّد اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

تمسک به اطلاق بعد از فحص، به معنای استناد به ظهور اطلاقی لفظ بعد از جستوجو از دلیل منفصل بر تقیید، و عدم دست یابی به آن می‌باشد.

دیدگاه اصولیون

[ویرایش]

اصولیون بر جواز تمسک به اطلاق بعد از فحص، اتفاق دارند، مشروط بر این که این جستوجو در جاهایی، مانند آیات و کتاب‌های روایی معتبر، صورت گیرد که احتمال قوی داده می‌شود که دلیل منفصل بر تقیید در آنها وجود دارد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

تمسک به عام بعد از فحص .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۵۳۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «تمسک به اطلاق بعد از فحص».جعبه ابزار