توارد شهود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاتفاق شاهدان را تَوارُد شهود گویند و از آن در باب شهادات سخن رفته است.


منظور از تَوارُد

[ویرایش]

به اتفاق و وحدت نظر شاهدان بر آنچه بدان شهادت می‏دهند به لحاظ نوع عمل انجام گرفته، زمان و مکان آن، توارد شهود گفته می‏شود.

تَوارُد از شرایط پذیرش شهادت

[ویرایش]

از شرایط پذیرش شهادت، اتفاق شهود بر یک معنا به لحاظ نوع فعل، زمان و مکان آن است، اگر چه در لفظ اختلاف داشته باشند.
در صورت اختلاف در محتوا، شهادت پذیرفته نخواهد شد و حتی در برخی موارد، آثاری بر آن مترتّب می‏گردد؛ مثلا در شهادت به زنا چنانچه شهود بر یکی از خصوصیات یادشده اتفاق نظر نداشته باشند، حدّ قذف بر ایشان جاری می‏شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۵.    
۲. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۱۱.    
۳. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۰۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۵۱.    جعبه ابزار