جدی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجدی به فتح جیم و سکون دال؛ به بزغاله نر گفته می‌شود.
جدی به کسر جیم و تشدید دال؛ به حالت انسان درمقابل شوخی گفته می‌شود.
جدی به ضم جیم و فتح دال؛ ستاره قطبی می‌باشد.
جعبه ابزار