جماعت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه گروهی از مردم جماعت گفته می‌شود و عنوان یاد شده به مناسبت در بابهاى صلات، خمس، حج، احیاء موات، حدود و قصاص به کار رفته است.


نماز جماعت

[ویرایش]

خواندن نمازهای واجب با جماعت مستحب است .

شرایط نماز جمعه

[ویرایش]

از شرایط نماز جمعه گزاردن آن با جماعت است .

سلام کردن جماعت کمتر به جماعت بیشتر

[ویرایش]

مستحب است در برخورد دو گروه با یکدیگر، گروهى که تعدادشان کمتر است بر گروه دیگر سلام کنند.

جماعت و خمس

[ویرایش]

چنانچه گروهى به صورت مشترک، معدن یا گنجى را استخراج کنند، در صورتى که سهم هر یک به حد نصاب برسد، پرداخت خمس بر او واجب است؛ لیکن اگر مجموع سهام به حد نصاب برسد، آیا اخراج خمس آن بر سهامداران واجب است یا نه؟ مسئله اختلافى است.
[۵] کفایة الاحکام، ج۱، ص۲۰۹و۲۱۱.


جماعت و حج

[ویرایش]

اگر جمعى که مُحرمند به صورت مشترک حیوانى را صید کنند یا گروهى که محرم نیستند، حیوانى را در حرم صید کنند، بر عهده هر کدام یک کفاره ثابت است.
برخى، در فرض دوم، در ثبوت کفّاره مستقل براى هر نفر، تردید کرده‌اند.

جماعت و احیاء موات

[ویرایش]

گروهى که به طور مشترک و به قصد مالکیت، کانالى مى‌کنند تا آب در آن جریان یابد، نسبت به آن حق اولویت پیدا مى‌کنند و اگر آن را به دهانه آب متصل کنند، به گونه‌اى که آب بتواند در آن جارى شود، به طور مشاع مالک آن مى‌شوند.

جماعت و حدود

[ویرایش]

چنانچه فردى، گروهى را یک به یک قذف کند، در ازاى قذف هر فردى، حد قذف بر او ثابت مى‌شود، و اگر همه را - به صورت گروهى - با یک لفظ قذف نماید، در صورتى که همه با هم از او شکایت کنند، یک حدّ بر او جارى مى‌شود؛ اما اگر یکایک مطالبه حدّ کنند، در ازاى مطالبه هر فرد، یک حدّ بر قذف کننده جارى مى‌شود.
گروهى که وارث حدّ قذف هستند، با عفو بعض آنان، حدّ از قذف کننده ساقط نمى‌شود و افراد باقى مانده- حتى اگر یک نفر باشد- حقّ مطالبه آن را دارند.

جماعت و قصاص

[ویرایش]

گروهى که به اشتراک فردى را کشته‌اند، اولیاى مقتول مى‌توانند همه آنان را قصاص کنند؛ لیکن باید مازاد بر دیه مقتول را به آنان بازگردانند. بنابراین، اگر قاتلان سه نفر باشند، ولی دم مى‌تواند هر سه نفر را قصاص کند و بکشد؛ لیکن بر عهده او است که به هر یک از آنان دو سوم دیه را بپردازد.
حکم یاد شده در قصاص اعضا نیز جارى است.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۳۴-۱۳۵.    
۲. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۴۲.    
۳. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۱۸.    
۴. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۰.    
۵. کفایة الاحکام، ج۱، ص۲۰۹و۲۱۱.
۶. الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۱.    
۷. مستند الشیعة ج۱۰، ص۶۱.    
۸. العروة الوثقی، ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۹. مستند الشیعة، ج۱۳، ص۲۰۰.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۶۸.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۹۵.    
۱۲. شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۲۹-۱۳۰.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۲۰-۴۲۱.    
۱۵. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۲۵.    
۱۶. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۶۶.    
۱۷. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۷۰-۷۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۱۰۱-۱۰۲.    
جعبه ابزار