حتف انف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحَتف انف مردن به مرگ طبیعی است.


معنای حتف انف

[ویرایش]

حتف به معنای مرگ و انف به معنای بینی است. کاربرد ترکیبی این دو واژه به صورت «حتف انفه» اصطلاحی است برای کسی که به مرگ طبیعی- بدون کشته یا غرق شدن و مانند آن- بمیرد.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۱۰.    

جعبه ابزار