حتی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحتی از حرف جر و عطف، براى دلالت بر غایت می باشد.


توضیح حرف حتی

[ویرایش]

حتى ، از ادات غایت بوده و به صورت حرف جر و یا حرف عطف به کار مى رود و هر دو در این که ما بعدشان غایت براى ما قبل آنها است ، اشتراک دارند.

داخل بودن غایت در مغیا

[ویرایش]

این بحث که آیا غایت در مغیا داخل است یا نه ، فقط درباره " حتى جاره " مطرح است ، مثل: " کُل السمکة حتى رأسها " و درباره " حتّى عاطفه " این بحث جا ندارد ، زیرا معناى " عطف " این است که هر حکمی که براى ما قبل" حتّى " است براى ما بعد آن نیز ثابت است ، مثل: " مات الناس حتى الانبیا " که به این معنا است که پیامبران نیز هم چون سایر مردم سرانجام خواهند مرد .

مستندات مقاله

[ویرایش]

محمدي، علی، شرح اصول فقه، ج۱، ص۲۶۷.
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۲۶.

منبع

[ویرایش]

سایت مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    جعبه ابزار