حق الناس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحق الناس، به حق ثابت براى دیگرى می‌باشد.


تعریف حق الناس

[ویرایش]

حق الناس، مقابل حق اللَّه عبارت است از متعلقالزامشرعی که به لحاظ مصلحت غیر، تشریع شده است، مانند وجوبادایامانت به صاحبش و حرمتتصرف در مال دیگرى بدون اذن اوپانویس

[ویرایش]

منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۴۱    جعبه ابزار