• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حکم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف•حکم به ضم حاء و سکون کاف به معنای رأی قاضی است.
•حکم به فتح حاء و کاف به معنای حکم کننده و داور از نام‌های خداست.جعبه ابزار