خمس تحلیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخُمس تَحلیل: خمسی که جهت حلال شدن مال آمیخته با حرام پرداخت می‌گردد. از آن در باب خمس سخن گفته‌اند.


خمس مال مخلوط به حرام

[ویرایش]

اخراج خمس مال حلالی که با حرام مخلوط شده- جهت حلّیت تصرّف در آن- واجب است؛ و چنانچه خود مال حلال نیز متعلق خمس باشد، مانند اینکه از سود کسب به دست آمده باشد، پرداخت خمس آن نیز واجب است. بنابر این، در چنین مالی دو خمس واجب می‌شود.
هرچند برخی، تنها خمس تحلیل را در آن واجب دانسته‌اند. بعضی در چگونگی اخراج دو خمس، اخراج خمس مال حلال را مقدم بر اخراج خمس مال مخلوط به حرام دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقیٰ ج۴، ص۲۶۶.    
۲. مستند العروة (الخمس)، ص۱۶۸-۱۷۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۰۴.    
جعبه ابزار