رقص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرقص عبارت از مجموعه ای از حرکات موزن و هماهنگ بدنی که معمولا با موسیقی نیز همراه است.معنای رقص

[ویرایش]
رقص عبارت است از حرکات و اطوار مخصوص و متوالی سر، گردن، سینه، دستها و پاها که معمولًا توأم با آواز و آهنگ موسیقی است.

رقص در ابواب فقهی

[ویرایش]

از آن در باب تجارت، بخش مکاسب محرّمه و مسائل مستحدثه سخن گفته‏اند.

آراء فقها در باب رقص

[ویرایش]

آیا رقص به خودی خود حرام است؟

← نظر اکثر فقها


برخی قائل به حرمت آن شده‏ اند، هرچند توأم با موسیقی لهوی و آلات لهو نباشد، مگر رقص زن برای شوهر که بدون آلات لهو و موسیقی بنابر قول بسیاری از فقها جایز است.
[۳] استفتاآت (امام خمینی)ج۲،ص ۱۵.
[۴] توضیح المسائل مراجع ج۲، ۹۳۲.
[۵] مجمع المسائل ج۱، ۵۶۳.


← حرمت رقص مطلقا


برخی، حتی آن را نیز بنابر احتیاط حرام دانسته‏اند.
[۶] توضیح المسائل اراکی ص ۵۹۸.


← جواز رقص


درمقابل، برخی رقص را به خودی خود حرام نمی ‏دانند، مگر آنکه موجب تهییج شهوت و ترتّب مفسده گردد یا توأم با موسیقی و آلات لهو باشد.
[۷] منیة السائل ص۱۸۰- .۱۸۱پانویس

[ویرایش]
 
۱. کتاب المکاسب ج۲، ص۴۷.    
۲. إرشاد السائل ص۱۵۵.    
۳. استفتاآت (امام خمینی)ج۲،ص ۱۵.
۴. توضیح المسائل مراجع ج۲، ۹۳۲.
۵. مجمع المسائل ج۱، ۵۶۳.
۶. توضیح المسائل اراکی ص ۵۹۸.
۷. منیة السائل ص۱۸۰- .۱۸۱
۸. أجوبة الإستفتاءات ج۲،ص ۳۴- ۳۵.    
۹. صراط النجاة ج۱،ص۳۷۴.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۲۴.
جعبه ابزار