سلیمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلیمان، یکی از پیامبران بزرگ بنی‌اسرائیل می‎باشد.
سلیمان، یکی از دانشمند و سیاستمدار اِباضی مذهب طرابلسی است.جعبه ابزار