شمارش

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعمل شمردن شماره رکعتهای نماز با دست و سنگریزه و شمردن موارد دیگر را شمارش گویند. عنوان یاد شده در بابهای صلات، حج و اطعمه و اشربه به کار رفته است.


احکام شمارش

[ویرایش]


حکم شمردن رکعتهای نماز

[ویرایش]

شمردن عدد رکعتهای نماز با انگشتان دست، سنگ ریزه و مانند آن، بویژه برای کسی که زیاد سهو می‏کند، جایز است.
به تصریح برخی، شمارش به نحو یاد شده حتی بر کسی که می‏داند نمازی را که شروع کرده، در آن سهو می‏کند، واجب نیست.

← جواز اعتماد به دیگری در شمارش


اعتماد کردن به دیگری در شمارش عدد طواف جایز است.
[۶] کلمة التقوی ج‏۳، ص۳۶۶.

برخی، در فردی که به شمارش او اعتماد می‏شود بلوغ و عقل را شرط دانسته‏اند.
در اینکه عدالت نیز در او شرط است یا نه،محل بحث است. برخی، شرط بودن آن را بعید ندانسته‏اند. در مقابل، برخی دیگر آن را شرط ندانسته‏اند.

کراهت شمردن نان

[ویرایش]

شمردن نان مکروه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تذکرة الفقهاء ج۳، ص۲۹۲.    
۲. الروضة البهیة ج۱، ص۶۵۲.    
۳. العروة الوثقی‌ ج۳، ص۳۱.    
۴. جواهر الکلام ج۱۲، ص۴۲۱.    
۵. الحدائق الناضرة ج۱۶، ص۲۴۹-۲۵۰.    
۶. کلمة التقوی ج‏۳، ص۳۶۶.
۷. مسالک الأفهام ج۲، ص۳۵۴.    
۸. مدارک الأحکام ج۸، ص۱۹۵.    
۹. مسالک الأفهام ج۲، ص۳۵۴.    
۱۰. جواهر الکلام ج۱۹، ص۴۰۳-۴۰۴.    
۱۱. مستند الشیعة ج۱۵، ص۲۶۵.    
۱۲. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۷۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۴، ص۷۲۳.    

جعبه ابزار