شیخ محمد بن ابراهیم بن محمد حسن بن محمد قاسم کلباسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوی از زاهدترین، عابدترین، دانشمندترین اعاظم عصر خویش، در علوم مختلف، مجتهد و صاحب نظر بود. شیخ عباس قمی در الکنی و الالقاب می فرماید: ,ابوالمعالی اصفهانی، عالم فاضل، متفکر دقیق، بسیار احتیاط کننده و دارای تألیفات فراوان بوده است,. مرحوم سید محسن امین می فرماید: ,وی عالمی عامل،‌فاضل،‌دقیق النظر، کثیر الاحتیاط، شدید الورع، و عالم ربانی منقطع به سوی کمال و علم است. من او را دیدم؛ وی اعقل زمان خودش بود,
[۱] الکنی والالقاب،‌ج ۱، ص ۱۵۹؛ اعیان الشیعه، ج ۲، ص ۴۳۲، مقدمه تنقیح المقال.استادان

[ویرایش]

سید حسن مدرس
‌سید امیر محمد بن عبدالصمد الحسینی.
شاگردان:
امیر محمد صادقی
سید ابوالقاسم بن محمد باقر حسینی
کمال الدین (صاحب سماء ‌المقال
فرزندش جمال الدین

تألیفات

[ویرایش]

وی حدود ۷۵ کتاب و ۳۱ رساله به رشته تحریر در آورده است.
از جمله کتب وی به الرسائل الرجالیة می توان اشاره کرد.
[۲] ر.ک: مقدمه الرسائل الرجالیه.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الکنی والالقاب،‌ج ۱، ص ۱۵۹؛ اعیان الشیعه، ج ۲، ص ۴۳۲، مقدمه تنقیح المقال.
۲. ر.ک: مقدمه الرسائل الرجالیه.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار