صحت حمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصحّت حَمل، صحیح بودن حمل لفظ بر یک معنا می‌باشد.


کاربرد

[ویرایش]

از آن به مناسبت بحث حقیقت و مجاز در بخش الفاظ از مباحث اصول فقه سخن گفته‌اند.

← تشخیص حقیقت از مجاز


از نشانه‌های حقیقی بودن استعمال لفظی در یک معنا صحّت حمل است؛ بدین معنا که در مواقع تردید در حقیقی یا مجازی بودن معنایی برای لفظ ، چنانچه حمل لفظ بر آن معنا صحیح و سلب آن نادرست باشد، استعمال حقیقی است و اگر عکس آن ـ یعنی حمل لفظ بر معنا نادرست و سلب آن صحیح ـ باشد، استعمال مجازی خواهد بود، مانند استعمال لفظ شیر در حیوان درنده معروف و فرد شجاع که در اوّلی حقیقی و در دومی ـ که سلب عنوان شیر از او صحیح است ـ مجازی خواهد بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، ج۱، ص۲۲ ۲۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۲۹، برگرفته از مقاله «صحت حمل».    جعبه ابزار