صحّت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصحت به معنای سلامتی از بیماری می‌باشد.
صحت به معنای صحیح در مقابل فاسد و اشتباه می‌باشد.جعبه ابزار