ضبط قرائات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضبط قرائات: مرحله تمایز و تثبیت قرائت های مختلف است.


مرحله ضبط قرائت

[ویرایش]

"مرحله دهم از مراحل قرائات و تطور و پیدایش آن را مرحله ضبط مى دانند،

← ویژگی مرحله دهم ضبط قرائت


در این مرحله گروهى از مردم، تمام فرصت خود را به قرائت و فراگیرى قرآن اختصاص داده و به ضبط قرائت سخت اهتمام ورزیدند تا آن جا که در سایه پشتکار و اهتمام خویش به صورت دانش مندانى در آمدند که مردم به آن ها اقتدا کردند و پیرو قرائت آن ها شدند و به سوى آنان بار سفر بستند و قرائت را از محضر آنان اخذ مى کردند و مردم بلاد بادیده قبول به قرائت آن ها نگریستند و درباره آن ها حتى میان دو نفر نیز اختلاف نظر دیده نمى شد. نیز ر.ک: قراءات

مستندات مقاله

[ویرایش]

۱-فضلی، عبد الهادی، تاریخ قراءات قرآن کریم، ص۳۸.
اسماعیل، محمدبکر، دراسات فى علوم القرآن، ج۱، ص۳۳-۳۵.
شریعت، محمد جواد، چهارده روایت در قرائت قرآن مجید، ص۱۳.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی.    
جعبه ابزار