ضغیره(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصغيره
صغيره: دختر نابالغ/ گناه غير كبيره( گناه صغيره).
از عنوان ياد شده به معناى نخست در بابهاى صلات، نكاح، طلاق، حدود و قصاص سخن گفته‌اند.
پوشش در نماز: در نماز، پوشاندن سر و گردن بر زن واجب، و بدون آن نماز باطل است؛ ليكن دختر نابالغ از اينحكم استثنا شده و پوشاندن سر و گردن بر او واجب نيست و نماز او بدون پوشش صحيح خواهد بود [۱]    
عقد ازدواج: پدر و جد پدرى صغيره بر او ولايت دارند و مى‌توانند با وجود مصلحت يا عدم مفسده ـ بنابر اختلاف ديدگاهها ـ او را به عقد كسى در آورند. چنين عقدى لازم است و او پس از بلوغ نمى‌تواند آن را فسخ كند [۲]    
ولىّ صغيره مى‌تواند براى حصول محرميت، او را به عقد موقّت مردى درآورد تا آن مرد به مادر و جدّه آن دختر محرم شود. البته در مسئله ديدگاههاى متفاوتى وجود دارد( صيغه محرميت).
نفقه: در عقد دائم، وجوب نفقه صغيره بر شوهر اختلافى است. مشهور قائل به عدم وجوب اند [۳]    
قسمت: در صورت تعدد همسر و صغيره بودن يكى از آنان، تقسيم شبها ميان همسران و قرار دادن يك شب از چهار شب براى صغيره، بر شوهر واجب نيست [۴]    
رضاع: مردى كه دو همسر؛ يكى كبيره و يكى صغيره دارد، چنانچه صغيره شيرخوار باشد و كبيره او را شير دهد، كبيره بر شوهرش حرام مى‌شود و اگر شير از زوج باشد يا وى باكبيره آميزش كرده باشد، هر دو بر او حرام مى‌شوند؛ چنان كه اگر دختر، مادر، خواهر، دختر برادر، دختر خواهر و يا زن برادر زوج، زوجه صغيره او را شير دهد، عقد ازدواج باطل و زوجه بر زوج حرام مى‌گردد [۵]    
آميزش: آميزش با زوجه نابالغ حرام است و چنانچه منجرّ به افضاى او گردد، احكامى چون ثبوت ديه ـ علاوه بر مهر ـ وجوب انفاق تا آخر عمر شوهر و حرمت ابدى آميزش با زن، بر آن مترتب مى‌گردد [۶]    ( افضاء).
طلاق: طلاق صغيره، هرچند مدخوله باشد از مصاديق طلاق بائن به شمار مى‌رود [۷]    ( طلاق بائن).
حداد: بر زنى كه شوهرش فوت شده، حداد( حداد) واجب است؛ ليكن به قول برخى، بر صغيره واجب نيست [۸]    
رجم: به قول برخى، از شرايط ثبوت حدّ رجم آن است كه زنا با كبيره انجام گيرد. بنابر اين، در زنا با صغيره، حدّرجم ثابت نمى‌شود [۹]    
[۱۰]     جواهر الكلام ۸ / ۲۲۱
[۱۱]     ۲۹ / ۱۷۲
[۱۲]     رسائل و مسائل ۲/ ۳۰ ؛ مهذب الاحكام ۲۵/ ۲۹۰
[۱۳]     جواهر الكلام ۳۱/ ۱۹۰
[۱۴]     هداية العباد (گلپايگانى) ۲ / ۳۳۴
[۱۵]     العروة الوثقى ۵/ ۵۰۹ ـ ۵۱۱ ؛ مبانى العروة (النكاح) ۱/ ۱۵۲ ـ ۱۶۰
[۱۶]     جواهر الكلام ۳۲/ ۱۱۹ ـ ۱۲۰ ۸ . كتاب السرائر ۲/ ۷۳۹ ؛ مختلف الشيعة ۷/ ۴۹۵ ـ ۴۹۶
[۱۷]     جواهر الكلام ۴۱/ ۳۲۰ ـ ۳۲۱ .جعبه ابزار