ظاهری(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظاهريه از مذاهب اهل سنت است.

فهرست مندرجات

۱ - ظاهریه

ظاهريه

[ویرایش]

ظاهريه از مذاهب منحرف و ساخته و پرداخته داوود بن على بن خلف اصفهانى ( ۲۰۰ يا ۲۰۲ ـ ۲۷۰ ه . ق) است كه امروزه منقرض شده است. بنيان گذار اين فرقه ابتدا شافعى مذهب بود، سپس براى خود مذهبى خاص تراشيد كه مبتنى بود بر عمل به ظاهر كتاب خدا و سنّت پيامبر صلّى اللّه‌ عليه و آله، مگر آنكه دليلى بر خلاف آن دو وجود داشته باشد.
از ويژگيهاى مذهب ظاهريه، ناديده گرفتن علتهاى حكم و بها ندادن به قياس، استحسان، تقليد و رأى و اجتهاد است و در موارد عدم وجود نصّى از كتاب و سنت به اجماع اصحاب يا همه علما تمسّك و بر اساس آن عمل مى‌كرد.[۱]     [۲]    
ظاهريه از مخالفان به شمار رفته و محكوم به احكام آن است( مخالف)
[۳]     بحوث فى الملل و النحل، ج۳، ص ۱۳۷ ـ ۱۴۰ ؛
[۴]     ادوار علم الفقه و اطواره، ص ۷۰۰ .جعبه ابزار